Orgány institutu

Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem ústavu, řídí jeho činnost, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci jiných orgánů.

Správní rada

Správní rada dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav založen, a dohlíží na řádné hospodaření s jeho majetkem.

Bc. Markéta Gregorová
předsedkyně správní rady
správní rada
Ing. Jana Michailidu
správní rada
Mgr. Ivor Kollár
správní rada

Akademická rada

Akademická rada je poradním orgánem ústavu a v rámci své činnosti zejména poskytuje správní radě stanoviska k ideovému směřování, strategickým materiálům, rozpočtu a plánu činností ústavu. Dále vykonává akademická rada dohled nad ideovou a odbornou kvalitou výstupů ústavu.

Dobrovolnický kruh

Dobrovolnický kruh je participační orgán ústavu. Účelem dobrovolnického kruhu je sdružovat osoby, které se chtějí dobrovolně podílet na činnostech ústavu, a navrhovat správní radě projekty pro realizaci ústavem v souladu s účelem ústavu.

Kontrolor

Kontrolor je kontrolním orgánem ústavu.